ดินถม

ประเภทสินค้า : ดินถม

ลักษณะดินถมมีหลายประเภท ดินซีเเลค ดินดาล และหน้าดิน 

 ดินมีสมบัติทั่วไป ดังนี้

1. ลักษณะเนื้อดิน คือ คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า บางชนิดเนื้อละเอียด บางชนิดเนื้อหยาบ ชิ้นส่วนเล็กๆ ของดินประกอบด้วยกรวด ทราย ดินตะกอน ดินเหนียวและฮิวมัส

2.สีของดิน คือ สีที่เกิดจากสารประกอบในดิน ทำให้เดินมีสี ต่างกัน เช่น ดินที่มี ฮิวมัสปนอยู่มาก จะมีสีคล้ำ ดินที่มีเหล็กปนอยู่มากจะมีสีน้ำตาลแดง

3. ความพรุน คือ ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เป็นที่สำหรับให้น้ำและอากาศผ่านเข้าไปในเนื้อดิน ดินชั้นบนมีความพรุนมากกว่าดินชั้นล่าง

4. ความเป็นกรดเป็นเบสของดิน คือ ปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยู่ในดินทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดหรือเบส ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชั้นของดิน

ดินแบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่าง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังตาราง

ตาราง เปรียบเทียบลักษณะของดินชั้นบนและดินชั้นล่าง

 • ลักษณะของดิน

  ดินชั้นบน

  ดินชั้นล่าง

  1. ดินนับจากผิวดินจนถึงดินที่ลึกประมาณ 20 cm

  2. ดินที่มีสารอินทรีย์สะสมมาก ทำให้ดินมีสีคล้ำ

  3. เม็ดดินมีขนาดโต ทำให้ช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีขนาดใหญ่ น้ำและอากาศผ่านสะดวก

  1. ดินที่อยู่ลึกกว่า 20 cm ขึ้นไป

  2. ดินที่มีสารอินทรีย์สะสมน้อย ทำให้ดินมีสีจาง

  3. เม็ดดินมีขนาดเล็ก ทำให้ช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีขนาดเล็ก น้ำและอากาศผ่านยาก


 • CIMG2283.JPG
  ประเภทสินค้า : หินคลุกคุณสมบัติหินคลุก เป็นหินปูนที่ย่อยจนมี เกรดเดชั่น ที่เรียกว่า well grade โดยเป็นหินที่มีขนาดแตกต่างกันมาปนกัน ไม่สามารถนำไปเป็นหินก่อสร้าง หรือ นำไปบดเป็นปูนซ...

 • ÃÒ¤ÒÅÙ¡Ãѧ ẺÅÙ¡ÃѧµèÒ§æ ÃÒ¤Òà·èÒäËÃè¡Ñ¹ºéÒ§.jpg
  ประเภทสินค้า : ลูกรังคุณสมบัติลูกรัง คือ หินที่ดูดมาขึ้นจากบ่อหิน บ่อทรายต่าง ๆ หินมีลักษณะ หยาบ ๆ ดูเป็นเหลี่ยม ๆ เป็นหินที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และ ละเอียด ส่วนมากมีสีน้ำตาลแดง ลูก...

 • 75.jpg
  ทรายที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังต่อไปนี้ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ คมและแข็งแรงมาก เหมาะกับงานก่อสร้างจำพวกคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ใช้เป็นส่วนผสม...
Visitors: 36,125